آيا زنان باردار مجاز به استفاده از كرمهاي ضدآفتاب هستند؟

هيچ دليل ثبت شده اي وجود ندارد كه مواد شيميايي موجود در كرمهاي ضد آفتاب كه از طريق پوست جذب مي شوند به هر ميزاني كه باشد به مادر يا به جنين آسيبي رسانده باشد.اگر بخواهيد كه بيش از حد محتاط باشيد مي توانيد از يك نوع كرم ضدآفتاب
غيرشيميايي استفاده نماييد.

استفاده از كرمهاي ضدآفتاب براي پيشگيري از بروز و يا تشديد لك‌ در دوران بارداري ضروري است

زنان باردار بايد حتي‌المقدور در معرض آفتاب مستقيم قرار نگيرند و در اين صورت هر سه ساعت يک بار ضد آفتاب خود را تجديد کنند.