جدول آمار سکس در امریکا

آمار فعالیت های جنسی آمریکایی ها: گرد آورنده مرکز ملی آمار بهزیستی امریکا

sex-usa1.png