سازمان ملل: ازدواج کودکان در حال افزايش است

«صندوق جمعيت سازمان ملل» مي‌گويد در دهه آينده هر سال 14 ميليون دختر کم‌سن?وسال ازدواج خواهند کرد و اين رقم ممکن است در سال‌هاي 2021 تا 2030 به 15 ميليون مورد در هر سال برسد. به گزارش رويترز، صندوق جمعيت سازمان ملل اعلام کرد همگام با افزايش موارد ازدواج دختران کم‌سن، شمار بارداري‌ها در ميان اين کودکان ازدواج‌کرده و مرگ‌ومير آنها و نيز شمار کلي مرگ‌ومير دختران افزايش خواهد يافت...

ازدواج دختران در سنين پايين اغلب به ترک تحصيل، وابستگي اقتصادي و مشکل در يافتن شغل منتهي مي‌شود. ازدواج کودکان همچنين باعث افزايش فقر و خطر قرار گرفتن در معرض بيماري‌هاي آميزشي مانند ايدز مي‌شود.

به گفته رييس صندوق جمعيت سازمان ملل در جوامعي که ازدواج کودکان مرسوم است، خانواده‌ها تحصيل دختران را مقرون به‌صرفه نمي‌دانند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که دختران تحصيل‌نکرده نسبت به دختران با تحصيلات دبيرستاني و بالاتر به احتمال 3 برابر بيشتر ممکن است زير 18 سال ازدواج کنند. اين گزارش مي‌‌گويد عروسان کم‌سن و سال اغلب با مرداني ازدواج مي‌کنند که بسيار مسن‌تر از آنها هستند و حتي اگر اين دختران از حقوق خود آگاه هم باشند، نمي‌توانند اين حقوق را مطالبه کنند. بر اساس اين گزارش اغلب موارد ازدواج کودکان در آسياي‌جنوبي و آفريقاي زيرصحرا رخ مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌دهد.

اين گزارش مي‌گويد دولت‌ها بايد در مناطقي که شمار فراواني از دختران کم سن در معرض خطر ازدواج زودرس هستند، دسترسي به خدمات تنظيم خانواده، خدمات بهداشتي، تعليم و تربيت دولتي و حمايت از دختران کم‌سن ازدواج کرده را افزايش دهند.