حوزه سلامت از حوزه های مهم است که ورود به آن ومخصوصا آموزش عمومی در این حوزه فوق العاده مهم است . به سهم خود از مدیر محترم سایت وگردانندگان انجمنها تشکر می کنم