تبليغات «چاي لاغري» ادعاي ثابت نشده است


کارشناس مواد آشاميدني، آرايشي و بهداشتي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي يزد گفت: تبليغات در مورد تاثيرات چاي لاغري تنها يک ادعاست و از نظر علمي ثابت نشده است.

رضا مورکيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه يزد، گفت: برخي از داروهاي گياهي و چاي ها که براي لاغري و كاهش وزن تبليغ مي شوند، با افزايش متابوليسم بدن موجب احساس سيري در فرد مي شوند.

وي، تاثير گذاري اينگونه چاي را بسيار جزئي دانست و افزود: برخي از چاي هاي لاغري تبليغ شده شامل ترکيبي از چاي سبز و ساير گياهان مي باشد که تاثير چنداني در لاغري فرد ندارد و فقط محتواي چاي سبز داخل آن مي تواند تاثير جزئي داشته باشد.

وي با تاکيد بر اينکه تبليغاتي كه در زمينه لاغري انجام مي شود از نظر علمي ثابت نشده است و در حد يک ادعا است، در خصوص کاهش وزن با استفاده از گياهان دارويي گفت: با استفاده از گياهان دارويي فقط مي توان وزن کمي را در طول هفته و ماه کم کرد که حتي در بعضي از موارد همين ميزان هم موجب بروز عوارضي مي شود ولي کاهش وزن هشت کيلو در ماه يا هفته كه در تبليغات چاي لاغري ديده مي شود يک ادعا است و يا ممکن است با عوارض نيز همراه باشد.