خودکشی دسته جمعی 1500 کشاورز هندی به خاطر آب

همشهری آنلاین:

1500 کشاورز مقروض درپی بحران آب در یکى از ایالت هاى هند به علت از بین رفتن محصولات‌شان دسته جمعى خودکشى کردند

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه ایندیپندنت انگلیس در ایالت چاتیسگار هند کشاورزان با کمبود آب و خشکسالى روبرو بوده‌اند.

در این ایالت سطح ذخایر آب دستکم 75 متر پایین رفته است که این میزان در چاتیسگار بى‌سابقه است.

به گفته مردم محلى، بیشتر کشاورزان این ایالت مقروضند با این کمبود شدید آب کشاورزى نمى‌دانند امسال چه وضعى خواهند داشت.

پارسال هم 206 کشاورز مقروض در این ایالت به سبب مشکلات اقتصادى شدید ناشى از کاهش محصول و کمبود آب خودکشى کرده بودند.

همچنین نباید نقش رباخوران را در این کار نادیده گرفت، آنها وامهایى را به کشاورزان در آغاز فصل کاشت مى‌دهند ولى بهره هاى سنگینى هم از آنها مى‌گیرند و اگر کشاورز نتواند برداشت خوبى داشته باشد آنها او را براى پرداخت بدهى‌اش بشدت تحت فشار قرار مى‌دهند.

کشاورزان این ایالت مکررا از دولت محلى خواسته‌اند به آنها کمک کند.