تفاوتهاي نيمكره چپ و راست مغز

با آنكه دو نيمكره مغز عملكرد يكپارچه اي دارند و در همكاري تنگاتنگي با يكديگر مي باشند اما از جـنبه هاي گوناگوني با يكديگر تفاوت دارند. افراد نـيـز از نـظـر آن كـه كدام نيكره مغزشان بر افكار و پردازش اطلاعات مغزشان سيطره دارد بـا يكديگر تفاوت دارند اكنون به تفاوتهاي دو نيمكره مغز مي پردازيم:

نيمكره راست:

ديداري-تمركز بر تصاوير و الگوها.
درك مستقيم و شهودي-پيروي از احساسات.
حافظه تصويري-توسط يادداشت و يا ترسيم موضوعات ميتوان آنها را به خاطر سپرد.
پردازش افكار بطور همزمان صورت ميگيرد.
اطلاعات را بيكديگر ارتباط ميدهد.
ابتدا به كليات و سپس به جزئيات ميپردازد.
سازمان نيافته ميباشد.
تداعي آزاد دارد.
بسيار در جستجوي استدلال بوده و بدنبال علل قوانين ميباشد.
فاقد حس زمان ميباشد.
در تلفظ و يافتن واژه ها مشكل دارد.
از لمس اشياء لذت ميبرد.
در الويتبندي مشكل دارد. تكانشي و بدون انديشه اقدام به كاري ميكند.
هنگام صحبت كردن دستان خود را حركت ميدهد.
به چگونگي بيان سخني توجه ميكند و نه به مضمون آن.نيمكره چپ:

شفاهي-تمركز بر واژه ها، نمادها و ارقام.
تحليل گر-پيروي از منطق.
براي بخاطر آوردن از واژه ها سود ميبرد-اسامي را بجاي چهره ها بخاطر مي سپارد.
پردازش افكار بطور متوالي و ترتيبي صورت ميگيرد-مرحله به مرحله.
استنتاج منطقي از اطلاعات بعمل مي آورد.
ابتدا جزئيات را بررسي كرده سپس به كليات دست مي يابد.
بسيار سازمان يافته ميباشد.
علاقه مند به تهيه فهرست و برنامه ريزي.
معمولا بدون تحقيق و كوركرانه از قوانين تبعيت ميكند.
در پيگيري و حفظ زمان كار آمد است.
تلفظات و فرمولهاي رياضي به سهولت به خاطر سپرده ميگردند.
از مشاهده اشياء لذت ميبرد.
از پيش برنامه ريزي ميكند.
هنگام سخن گفتن بندرت از اشارات و حركات دست استفاده ميكند.
به مضمون سخن توجه ميكند و نه به چگونگي بيان آن.


تفاتهاي مغز زنان و مردان:

سلولهاي مغزي در مردان درصد 4 بيشتر از زنان ميباشد.مغز مردان 100 گرم سنگين تر از مغز زنان ميباشد.
ارتباطات ميان سلولهاي مغزي در زنان بيشتر از مردان ميباشد.
انتقال اطلاعات ميان دو نيمكره مغز در زنان با سرعت بيشتري انجام ميگيرد.
زنان تقريبا به هر دو نيكره مغزشان دسترسي دارند اما مردان عمدتا از نيمكره چپ مغزشان استفاده ميكنند.
طول نخاع در مردان اندكي طويل تر از زنان ميباشد.