پژوهشگران ژاپني که موفق شده‌اند با کاشتن پيازهاي موي ايجادشده از سلول‌هاي بنيادي روي بدن موش‌هاي بي‌مو، مو برويانند، اعلام کرده‌اند نتايج اين تحقيق اميدهاي جديدي براي علاج طاسي ايجاد مي‌کند...

به گزارش خبرگزاري فرانسه، در اين تحقيق به سرپرستي پروفسور تاکاشي تسوجي از دانشگاه علوم توکيو، دانشمندان پيازها يا فوليکول‌‌هاي مو را با مهندسي زيستي ايجاد کردند و آنها را درون پوست موش‌هاي بي‌مو پيوند زدند. روي بدن اين حيوانات مو روييد و اين موها در چرخه‌هاي طبيعي رشد، باززايي مداوم داشتند و پس از ريختن موهاي قديمي، موهاي جديد جايگزين مي‌شدند.

سلول‌هاي بنيادي را که توانايي رشد درون بافت‌ها و اندام‌ها دارند، معمولا بايد از رويان‌ها استخراج کرد، اما تسوجي و همکارانش دريافتند مي‌توانند پيازهاي مو را از سلول‌هاي بنيادي بالغ هم به دست آورند.

اين پژوهشگران مي‌گويند بررسي فعلي ما نه تنها نشان‌ مي‌دهد امکان درمان طاسي با باززايي مو وجود دارد، بلکه بيانگر تحقق يافتن جايگزيني اندام‌ها با مهندسي زيستي با استفاده از سلول‌هاي بنيادي جسمي بالغ است.

انتظار مي‌رود با ترکيب تکنولوژي‌هاي جديد و موجود در درمان طاسي، در آينده اين امکان ايجاد شود که بتوان افراد طاس را با پيوندزدن پيازهاي موي ايجادشده از سلول‌هاي بنيادي خودشان درمان کرد.

اين پژوهشگران قصد دارند تا در طول 3 تا 5 سال آينده، پژوهش باليني در اين مورد را شروع کنند، بنابراين ممکن است در طول يک دهه، درمان واقعي براي طاسي معمول مردانه يافت شود.