هیدروسل یکی از شایعترین بیماری های مردان میباشد که در قانون خدمت وظیفه جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت میباشد. هیدروسل یا آب اوردگی بیضه بصورت مادرزادی و یا اکتسابی یکی از بیماری های اختصاصی مردان میباشد هیدروسل بصورت بزرگ شدن یک یا هردو بیضه ظاهر میگردد که ممکن است دردناک و یا بدون درد باشد

تشخیص اولیه با معاینه و مشاهده عبور نور از کیسه بیضه ، و تشخیص قطعی با سونوگرافی میباشد.

آیا تمام بیماران هیدروسلی لز خدمت سربازی معاف خواهند شد؟ خیر

فقط موارد هیدروسل شدید و حجیم از خدمت سربازی معاف پزشکی خواهند شد و موارد متوسط فقط معاف از رزم خواهند شد. و موارد خیلی خفیف حتی میتوان نرمال قلمداد شود چون در حالت طبیعی مقداری آب اطراف بیضه وجود دارد.

دکتر مجید حقیقت [ متخصص کلیه و مجاری ادراری ]