اگر مادر، نوزاد را از طریق سینه شیر می دهد و از هیچ گونه غذای كمكی دیگر استفاده نمی كند، احتمال زیاد دارد تا عادت ماهانه او تا زمانیكه به شكل مرتب از سینه به نوزاد شیر می دهد شروع نشود. البته این یك قانون نیست و در بعضی از خانم ها، عادت ماهانه سریعتر شروع می شود.

هرچند كه عادت ماهانه مادر شروع نشده است، این احتمال وجود دارد كه عمل تخمك گذاری صورت بگیرد و دوباره قبل شروع عادت ماهانه باردار شود. بنابراین بهتر است تا مادر روش های جلوگیری از بارداری خود را ادامه دهد.

میزان عادت ماهانه در خانم ها پس از زایمان تغییری نخواهد كرد. بسیاری از خانم ها گزارش داده اند كه پس از زایمان خونریزی های شدید داشتند و این در حالی است كه به گفته بعضی دیگر از خانم ها عادت ماهانه آنها خفیف و معمولی بوده است. احتمال دارد كه عادت ماهانه مانند تخمك گذاری نامرتب باشد.

منبع: نی نی سایت