آيا آمپول پروژسترون در تنظیم فاصله و تعداد روزهای پریود می تواند موثر باشد؟من هر 17روز و به مدت 10تا11 روز پریود می شم دکتر 3 آمپول هر سه روز تجویز کرده خواستم ببینم فایده ای داره؟