نتايج يک آزمايش جديد نشان داد: يك ترکيب موجود در دانه سويا، توانايي پرتو درماني را در نابودسازي سلول هاي سرطان ريه افزايش مي دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين ترکيب طبيعي و غيرسمي موسوم به « ايزوفلاون» مي‌تواند تاثير پرتودرماني را براي از بين بردن سلول‌هاي تومور ريه افزايش دهد.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، دکتر گيلدا هيلمن استاديار دپارتمان اونکولوژي پرتودرماني در دانشگاه وايين و دستياران وي در بررسي‌هاي جديد خود به اين تاثير مفيد سويا در مقابله با سرطان ريه دست يافته‌اند.

اين مطالعه در مجله اونکولوژي توراسيس به عنوان ماهنامه رسمي انجمن بين المللي سرطان ريه به چاپ رسيده است.