نتایج تحقیقات 31ساله دانشمندان دانشگاه تگزاس حاکی است ، خارج کردن رحم و تخمدان از ابتلا به سرطانهای زنانه در زنان مبتلا به نشانگان لینچ یا سرطان غیر پولیپی ارثی روده بزرگ جلو گیری می کند.


به گزارش پایگاه خبری فوربس، این دانشمندان بامطالعه سوابق مربوط به 315 زن مبتلا به نشانگان لینچ بین دریافتند، 33درصد از زنان مبتلا به نشانگان لینچی که تحت عمل جراحی برداشت رحم و تخمدان قرار نمی گیرند، به سرطان رحم (آندومتر) و 5درصد از آنها به سرطان تخمدان مبتلا می شوند. این درحالیست که زنان دچار نشگان لینچی که تحت عمل جراحی رحم وتخمدان قرار می گیرند، دچار سرطانهای رحم وتخمدان نمی شوند.
نتایج تحقیقات این دانشمندان که درمجله پزشکی نیواینگلند منتشر شده است، نشان داد، احتمال ابتلا به سرطان رحم درزنان مبتلا به نشانگان لینچ 40 تا 60 درصد وخطر ابتلا به سرطان تخمدان 10 تا12درصد بیشتر از سایرین است.
به گزارش موسسه بهداشت ملی آمریکا، نشانگان لینچ، که دراثرجهش درژنهای خاصی ایجاد می شود، علت ابتلا به 7 درصد ازسرطانهای روده بزرگ است .