پژوهشگران موفق به ساخت ابزاري در مقياس نانومتري شدند كه مي‌تواند تومورهايي را با اندازه تنها يك ميلي‌متر شناسايي كرده و با استفاده از داروهاي شيمي‌درماني آنها را از بين مي‌برد. از ستاد ويژه توسعه فناوري ‌نانو، اين فناوري در مراحل مقدماتي بررسي و مطالعه است و در سال 2005 در مطالعات انساني از آن استفاده خواهد شد. نكته مهم در طراحي اين ابزار استفاده از يك شناساگر زيستي به منظور تشخيص و درمان همزمان سرطان مي‌باشد. اين شناساگر زيستي قادر به شناسايي يكي از چهار پروتئيني است كه در فرآيند ساخت عروق سرطاني نقش اساسي را برعهده دارند. اين ابزار تشخيصي بر روي يك قطره روغني 250 نانومتري حاوي «گادولينيوم» كه بوسيله mri قابل شناسايي است تعبيه شده است. بر اين اساس، اين ابزار قادر خواهد بود كه تومورهاي مختلف را با اين شناساگر زيستي شناسايي و سپس مقادير كم و دقيقي از داروي ضدسرطان «پاكلي‌تاكسل» را درآن محل رها كند. اين افراد اميدوارند در صورتي كه حتي جنبه‌هاي درماني اين ابزار به موقع تأييد نشود از آن به عنوان وسيله‌اي صرفا تشخيصي استفاده كنند. اين وسيله قادر است تومورهاي بسيار ريز سرطاني را شناسايي كند. شناسايي سرطان در مراحل اوليه كمك شاياني به درمان مناسب آن مي‌كند.