پژوهشگران مي‌گويند اجراي برنامه‌هايي در مدارس كه مهارتهاي تصميم‌گيري، اجتماعي و عاطفي دانش آموزان را هدف قرار مي‌دهد به بهبود موفقيتهاي تحصيلي آنها نيز كمك مي‌كند.

اين يافته‌ها نشان مي‌دهد اينگونه برنامه‌ها آثار گسترده‌تري در مقايسه با طرحهايي كه فقط با هدف پيشرفت درسي دانش آموزان ارايه مي‌شود دربردارد.

به گزارش خبرگزاري رويترز هلث از نيويورك، چارلز فلمينگ تحليلگر محقق در دانشكده فعاليتهاي اجتماعي دانشگاه واشنگتن مي‌گويد مهارتهاي اجتماعي ، پيوند با مدرسه، و مشكلات رفتاري اوليه مانند مصرف مواد مخدر، پرخاشگري و ديگر اشكال رفتارهاي ضداجتماعي و مخل به پيش بيني وضع تحصيلي دانش آموز كمك مي‌كند.

اين يافته‌ها شواهدي ارايه مي‌كند كه براساس آن اجراي برنامه‌هايي در مدارس كه اين مسائل را هدف قرار مي‌دهد و به منظور پيشگيري از مصرف مواد مخدر و ديگر انواع رفتارهاي مشكل ساز ارايه مي‌شود تاثير مثبتي در وضع تحصيلي دانش آموزان دارد.

فلمينگ و همكارانش اطلاعات مربوط به ‪ ۵۷۶‬دانش آموز را در ‪ ۱۰‬مدرسه كه در طرح دراز مدت پرورش كودكان سالم شركت كرده بودند ارزيابي نمودند.

آنها مهارتهاي رفتاري و اجتماعي كودكان را در كلاس سوم و وضع تحصيلي دانش‌آموز را در كلاس دهم بررسي كردند.

آنها دريافتند مهارتهاي تصميم‌گيري ، عاطفي و اجتماعي دانش آموزان به پيش بيني نمرات و رتبه آنها در كلاس دهم كمك كرد.

بطور مثال دانش آموزاني كه پيوند بالاتري با مدرسه داشتند، مدرسه را مايه لذت و شادي مي‌دانستند و تلاش خود را در مدرسه بكار مي‌بردند و نيز كساني كه از مهارتهاي تصميم‌گيري ، عاطفي اجتماعي بهتري برخوردار بودند نمرات و رتبه‌هاي بالاتري از همسالان خود كسب كردند.

برعكس كساني كه مشكل تمركز حواس داشتند، دوستانشان رفتارهاي منفي مانند مصرف مشروبات الكلي و درگيري از خود نشان مي‌دادند و كساني كه رفتار پرخاشجويانه و مخل داشتند نمرات و رتبه‌هاي پايين تري كسب كردند.

دانش آموزاني كه مشكلات انضباطي داشتند بيشتر احتمال داشت با واكنشهاي منفي آموزگاران و همسالان خود روبرو شوند و فرصتهاي كمتري براي مفيد واقع شدن در مدرسه بدست آوردند. دانش آموزاني كه احساس مي‌كردند پيوند يا ارتباط كمتري با مدرسه دارند موفقيتهاي تحصيلي كمتري كسب كردند.

اين يافته‌ها نشان مي‌دهد انجام اقداماتي براي بهبود مهارتهاي اجتماعي و عاطفي كودكان قدرت تمركز حواس را در كلاس بالا مي‌برد، پيوند با مدرسه را بهبود مي‌بخشد، و عملكرد تحصيلي كودكان را افزايش مي‌دهد.

نتايج اين مطالعه در شماره ماه نوامبر مجله "‪of school health‬ ‪ "journal‬منتشر شده است.