افزايش شيوع ابرباكتريها در محيطهاي بيمارستاني و نقش صفحه كليد رايانه‌ها در انتقال اين ميكربها آن هم در دوراني كه نظام بهداشتي سنتي جاي خود را به نظام بهداشتي الكترونيك مي‌دهد محققان را برآن داشته است كه به دنبال راه چاره‌اي براي اين مشكل برآيند.

اكنون محققان صفحه كليدي را طراحي كرده‌اند كه مي‌تواند ميزان انتقال ابرباكتريها را كاهش دهد.

تحقيقات نشان مي‌دهد ‪ ۲۵‬درصد صفحه كليد رايانه‌ها حاوي ميكرب ‪mrsa‬ هستند. اين ميكرب يكي از عفونتهاي بيمارستاني است كه ساليانه در انگليس ‪۵‬ هزار تن را به كام مرگ مي‌كشاند.

هرچند روكش پلاستيكي صفحه كليد اغلب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما نظافت آنها دشوار است.

صفحه كليد جديد مسطح و تميز كردن آن راحت است و با سيليكان پوشانده شده تا مانع از ورود ميكربها شود.

قرار است اين صفحه كليد در بخش خدمات ملي بهداشتي انگليس مورد استفاده قرار گيرد.

مارك آنرايت متخصص ميكرب ‪ mrsa‬مي‌گويد هدف از اين كار اختلال در فعاليت انتقال ميكرب است كه عمدتا از طريق تماس پوستي انجام مي‌شود.

اين صفحه كليد تنها يكي از معدود راهكارهاي مقابله با گسترش ابرباكتريها است. نظافت بخشها با بخار پراكسيد هيدروژن روش ديگري براي مقابله با ميكربهاي بيمارستاني است.

خدمات ملي بهداشت انگليس بايد تا سال ‪ ۲۰۰۸‬موارد ابتلا به اين ابرباكتري را به نصف برساند.

صفحه كليد مسطح به راحتي تميز مي‌شود و چراغ خودكاري دارد كه هنگام نياز به نظافت روشن مي‌شود.

محققان مي‌گويند تميز كردن صفحه كليد رايانه‌ها دو بار در روز ميزان باكتريها را ‪ ۷۰‬درصد كاهش مي‌دهد.

دكتر پيتر ويلسون ميكربيولوژيست مشاور كه فكر ساخت چنين صفحه كليدي را مطرح كرد مي‌گويد استفاده از صفحه كليد طي سالهاي آينده بسيار افزايش خواهد يافت.

نظام بهداشتي به سوي پرونده الكترونيكي بيماران حركت مي‌كند. اين به اين معناست كه تمام اطلاعات و پرونده بيمار وارد رايانه مي‌شود.

اگر صفحه كليد رايانه‌ها در انتقال ميكربها نقش پيدا كنند ميزان ابتلا به عفونتهاي بيمارستاني در آينده‌اي نزديك چند برابر خواهد شد.