اما براي آنكه اين دويدن مفيد، صدمه اي هم به بدن شما وارد نكند بهتر است قبل از دويدن عضلههاي خود را آماده كنيد. عضلههاي شما ممكن است در اثر يك دويدن سنگين و به خاطر آماده نبودن،حسابي آسيب ببيند. شما بايد هميشه قبل از شروع به ورزش صبحگاهي بدن خود را با چند نرمش كوتاه آماده كنيد و سپس دويدن در خيابان و پاركها را شروع نماييد.
)1 نرمش اول يك حركت بسيار آسان است. در حالي كه ايستاده ايد به طور هم زمان شانه‌ها را با هم به سمت بالا بكشيد. با اين حركت شما فشار ملايمي را در عضلات شانه و گردن احساس ميكنيد.
براي 5 ثانيه اين كشش را حفظ كنيد. سپس به حالت عادي برگشته و چند ثانيه استراحت كنيد. اين حركت را 3 بار تكرار نماييد.
)2 حالا با زانوهاي كمي خم بايستيد. آرنج دست راست خود را خم كرده و دست را به طرف پشت سر ببريد.
با دست چپ آرنج دست‌ راست را بگيريد.
آرنج راست را خيلي آهسته به طرف پشت سر بكشيد. با اين حركت كشش ملايمي را در عضلههاي زير بغل و و شانه احساس خواهيد كرد. براي 15 ثانيه اين كشش را حفظ كنيد. سپس آن را براي دست ديگر تكرار نماييد.
)3 كشش بعدي را بايد با انگشتهاي در هم قفل شده در پشت سر انجام دهيد. بعد از قفل كردن انگشتها در پشت سر به آرامي آرنجها را به سمت داخل بچرخانيد.
سعي كنيد در اين حالت هر چه بيشتر دستها را صاف نگه داريد. اين كشش را براي 15 ثانيه حفظ كنيد. اگر اين كشش براي شما خيلي آسان بود، دستها را در همان حالت از پشت به سمت بالا ببريد. در اين حالت شما كشش را در دستها، شانهها و يا سينه حس ميكنيد. در هنگام انجام اين نرمش بايد سينه رو به جلو و چانه را به سمت گردن نگه داريد. اين نرمش از حركتهايي است كه آن را ميتوانيد در همه جا و در هر ساعتي براي رفع خستگي شانهها انجام دهيد.
)4 حركت بعدي براي آماده كردن عضلههاي ساق پا ميباشد. با فاصله كمي از ديوار بايستيد و آرنجها را به ديوار تكيه دهيد. حالا سر را روي دستها بگذاريد. يك زانو را خم كرده و پاي ديگر را عقب‌ ببريد. پايي كه در عقب قرار گرفته بايد كاملا صاف باشد. به آراميباسن را به جلو حركت دهيد. دراين حركت بايد پاشنه پاي عقب صاف يا اندكي به داخل چرخيده باشد. اين كشش را به مدت 15 ثانيه حفظ كنيد و سپس حركت را براي پاي ديگر تكرار كنيد.
)5 براي انجام نرمش آخر در حالي كه ايستاده ايد انگشت پاي راست را با دست چپ از پشت سر بگيريد. به آرامي پاشنه پا را به سمت باسن، بالا بكشيد. زانوي شما بايد در يك حالت طبيعي خم باشد. ميتوانيد جهت حفظ تعادل با دست راست به جايي تكيه كنيد. اين نرمش براي توانبخشي عضلههاي چهار سر و زانو بسيار مفيد است. براي 20 ثانيه كشش را حفظ كنيد و سپس حركت را براي پاي ديگر انجام دهيد.
نرمشهاي قبل از دويدن تمام شد. بند كفشهايتان را محكم ببنيد و دويدن را ابتدا به نرميشروع كنيد. به تدريج شما ميتوانيد سرعت دويدن را افزايش دهيد. فقط حواستان باشد كه خيابان جاي دويدن نيست. از پياده‌رو و يا پارك براي دويدن استفاده كنيد تا در تاريكي اول صبح با يك تريلي 18 چرخ تصادف نكنيد!