در انگلیسی به دوجنسی ها هرمافرودیت گفته میشود

هرمافرودیسم(دوجنسی) کاذب مونث:
بیمار از نظر ژنی و کروموزومی مونث است .. اما ظاهر مردانه دارد.. میزان مردان شدن ممکن است خفیف بوده و تنها
کلیتوریس مختصری بزرگ باشد .. و یا در موارد شدید به صورت آلت مردان همراه با پیشابراه آلتی و اسکروتوم به هم پیوسته
دارای رافه تظاهر کند

هرمافرودیسم(دوجنسی) کاذب مذکر:
از نظر ژنی .. بیمار مرد است.. اما آلت تناسلی کوچک بوده و دارای درجات مختلفی از هیپوسپادیاس( دهانه پیشابراه در زیر آلت یا در میاندوراه) و خم شدن آلت به سمت پائین(chordee) یا چسبندگی در سطح شکمی فالوس است. ممکن است نهان بیضگی (cryptorchidism) یکطرفه یا اغلب دو طرفه نیز وجود داشته باشد. باید به دقت در کانال اینگواینال و یا چین های لابیو اسکروتال به دنبال بیضه ها( گنادها) گشت

دوجنسی(هرمافرودیسم) واقعی:
به ندرت.. گنادی که در کانال اینگواینال یا چین های لابیو اسکروتال لمس میشود یک تخمدان و یا یک بیضه تخمدان ( در فرد هرمافرودیت) است. بیماران هر مافرودیت(دوجنسی واقعی).. هم دارای بافت تخمدان و هم بافت بیضه میباشند... و دستگاه تناسلی مبهم دارند.تولید تستوسترون توسط یک گناد در داخل رحم نشانه آن است که بافت بیضه وجود داشته و برخی از سلولها دارای DNA مربوط به کروموزوم Y می باشند.

در تشخیص افتراقی اینها چند حالت دیگر هم لازم به گفتن است که بیشتر جنبه روانپزشکی دارد

اختلالات تشخیص هویت جنسی:
1- دوست دارن از جنس مخالف باشن وسعی میکنن به هر روش ممکن مثل جنس مخالفشون زندگی کنن و اگه لباسجنس مخالف رو میپوشن و یا حتی آرایش هم میکنن.. قصدشون تحریک و جذب جنس مخالف و آمیزش جنسی و هم جنس گرائی نیست.. و اغلب اینها مرد هستند.. و اصطلاح انگلیسی transexual رو برای اینها بکار میبرن...

2- زنانی که لباس مردان رو میپوشن و شبیه مردان میشوند..هم جنس گرا هستند. نه ترانس سکسوال