دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: لكه های قهوه ای ایجاد شده در ناحیه گردن ارتباط مستقیمی با تعریق دارد

پیام شما