هرگز دوست ندارم تا وقتی که زندم به این چیزا فک کنم