بله، ولي اين كار بايد با نظارت والدين و بزرگ‌ترها انجام شود. البته بايد سن كودكان بيش از 7-6 سال باشد تا قدرت حركتي مناسب را به دست آورده باشند. ضمن اينكه كودك بايد به سني رسيده باشد كه بتواند تعادل...