آيا كودكان هم مي‌توانند از دستگاه تردميل استفاده كنند؟