علل سوزش کف پا

نارسایی کلیه ,عوارض دارویی , کمبود ویتامین ها , مصرف الکل بطور مزمن ,کمکاری تیرویید , وجود بیماری ایدز , التهاب اعاصاب کوچک موسوم به نروپاتی , وجود بعضی بیماریهای نادر مثل بیماری لایم -اریتروملالژیا-مسمومیت با بعضی فلزات سنگین مثل سرب, بعضی از واسکولیتها ,سارکوییدوزیس , گیلن باره ,پلی نروپاتی دمینیلیزان التهابی مزمن
#نارسایی_کلیه #عوارضدارویی #کمبودویتامین #الکل #کمکاری_تیروئید #ایدز #نروپاتی