ایجاد عوارض ماندگار در ریه بر اثر استفاده زیاد از وایتکس

استنشاق وایتکس به ویژه وایتکس با غلظت بالا موجب عوارض ماندگار در ریه می‌شود.

الکل خیلی زود تبخیر می‌‌شود و آسیب ریوی زیادی نمی‌رساند اما ممکن است مردم به صورت استاندارد از وایتکس استفاده نکنند و بیشتر از غلظت‌های توصیه شده و همچنین زیادتر از حد معمول از مقادیر توصیه شده، استفاده کنند که حتی همان مقادیر وقتی استشناق شود، باعث عوارض ماندگار در ریه می‌‌شود. باید موقع استفاده از محلول‌هایی که وایتکس دارند با احتیاط عمل شود و غلظت بالا نداشته باشد، ماسک استفاده شود و حتما در و پنجره باز باشد تا وایتکس در فضا نماند.