خوشبو كننده هوا استفاده نکنید

مواد خوشبو کننده ی هوا، گازهای سمی و شیمیایی را وارد محیط می‌کنند

این مواد، سیستم تنفسی را بیمار و بیماریهایی نظیر آلرژی را تشدید می‌کنند