درج هر گونه مقاله از طرف کاربران ممنوع است. درج مقالات و اخبار مربوط به سلامت باید الزاما از طرف مدیران سایت ایران سلامت انجام شود.

به دلیل اینکه سایت ایران سلامت اهمیت زیادی به کیفیت مطالب درج شده می دهد لذا لازم است درج مقالات صرفا از کانال مدیران انجام شود.

کاربران می توانند صرفا در زمینه های مختلف اظهار نظر کنند.

درج مقالات به همراه لینک که اغلب جنبه تبلیغاتی دارد در این سایت مجاز نیست