در این انجمن فقط در مورد مباحث متفرقه سلامت صحبت می شود.دلیلی برای بحث و تبادل نظر در مورد مباحث غیر سلامت وجود ندارد. تبلیغ به هر دلیل در انجمن ممنوع است