با سلام

من گاهی خود ارضائی دارم.چند روزی هست که با خود ارضائی نعوظ ندارم. مشکلی وجود داره؟