آیا نوع دیابت خود را میدانید
آیا میدانید از شروع تشخیص دیابت نوع یک تا چند سال نیاز به پیگیری عوارض مزمن وجودندارد
اگر دیابت نوع دو دارید ایا تا کنون شبکیه چشم شما توسط چشم پزشک معاینه شده است
ازمراقبتهای پا (از مچ به پایین )چه می دانید
آخرین باری که معاینه دهان ودندان شده اید