تقریبا هیچ هورمونی اختصاصی مرد یا زن نیست وتمامی هورمونها در هر دو جنس وجود دارد فقط تفاوت در سطح هورمونهاست
هورمونهای مردانه در بانوان انرژی نشاط وتمایل جنسی را زیاد کرده وباعث رویش مو بطور طبیعی در زیر بغل وناحیه تناسلی می شوند
البته افزایش سطح این هورمونها ویا حساسیت نسبت به آنها باعث ریزش موی سر با طرح مردانه و رویش موی صورت وروی پستانها می شود