نبود پزشک خانواده وسیستم ارجاع باعث می شود هرفرد براساس تصورات خود برای درمان مشکلش ،پزشکش را انتخاب کند واینکار گاهی مسیر درمان را طولانیترخواهدکردمثلا اگر برای درمان اضطراب بجای روانپزشک به مغزواعصاب برای درد و ورم مفضل بجای روماتولوژی به ارتوپدی برای بزرگی غدد لنفاوی وغددچربی بجای هماتولوژی وجراحی عمومی به غدد برای واژینیسموس بجای روانپزشکی به زنان مراجعه کنیم....