5- عدم مراجعه زن وشوهر با یکدیگر _ در اکثر موارد امکان سریعتر وبهتردرمان اختلالات جنسی تنها با مراجعه همزمان زن وشوهر فراهم می شود . از طرفی در بسیاری مواقع زن یا شوهر قضاوت درستی از طبیعی بودن یا غیر طبیعی بودن فعالیت جنسی ندارندکه مراجعه همزمان به پزشک وقضاوت پزشک کمک کننده است.
6- عدم وجود سیستم ارجاع وپزشک خانواده - برای عملکرد طبیعی فعالیت جنسی ، عملکرد طبیعی سه عامل ذهن، هورمون ودستگاه تناسلی لازم است .بررسی وجود اختلال درعامل اول بوسیله متخصصین روانشناسی وروانپزشکی ،عامل دوم متخصصین غدد وعامل سوم متخصصین زنان وارولوژی صورت می گیرد. اینکه هر فرد مبتلا به چه اختلال جنسی وچگونه باید ارجاع صورت پذیرد بعهده پزشک خانواده است.
7- عجله در درمان - سیر درمان ممکن است طولانی باشد مثلاکسی که چند سال بی میلی جنسی دارد ممکن است چندهفته مدت درمان طول بکشد. عدم حوصله وعجله میتواند در روند درمان مشکل ایجاد کند
8- اختلال جنسی جدید در اثر عدم درمان اختلال جنسی اصلی - خانمی که مبتلا به واژینیسموس است بدلیل تاخیر در درمان وتلاشهای بی نتیجه شوهر برای دخول ،بمرور در شوهر اعتماد بنفس کم شده وبی میلی جنسی .ناتوانی جنسی ایجاد میشود
9- عدم همکاری بیمار ،خانواده ،پزشک -در بعضی مواقع عدم همکاری این سه گروه در روند درمان اختلال ایجاد میکند مثلا در مورد تغییر جنسیت ،عدم همراهی خانواده روند درمان را مشکل می کند .با توجه به این واقعیت که تصمیم تغییر جنسیت فرزند برای والدین سخت است . وعدم امکان توجیه شدن والدین به تنهایی از سوی فرزندمیسر نیست،کمک وراهنمایی پزشک در مورد واقعیتهای تغییر جنسیت(بیماری ونه انحراف) به روند درمان کمک می کند.
10- قانون همه یا هیچ - در برخی موارد ممکن است اختلال جنسی وجود داشته باشد واین اختلال باعث شود فرد مبتلا از سایر مسیرها ولذات جنسی خودوهمسرش را محروم کند. مثلا مرد مبتلا به ناتوانی جنسی در اثر دیابت، سعی میکند هم آغوشی ونو ازش همسرش راترک کند واز اینکه مبادا همسرش درخواست آمیزش داشته باشد واو خجالت زده شود بمرور رختخواب واتاق خواب راجدا میکند.این سیکل معیوب مشکل را بدتر میکند . غافل از اینکه ارتباط عاطفی برای خانمها مهمتراست و وی میتواند موضوع (ناتوانی در اثر دیابت) را صادقانه با همسر ش مطرح کرده وتا درمان میتوانند از سایر لذتها استفاده کنند وبا هم آغوشی نوازش وماساژهر دو به ارگاسم برسند
11- اختلال جنسی در اثردرمان از مسیر غلط - ممکن است فرد دچار اختلال جنسی بجای مراجعه به پزشک ، به توصیه های غیرعلمی افراد ناآگاه عمل کند ویک اختلال جدید برایش ایجاد شود. مثلا ممکن است برای درمان انزال زودرس بعضی افراداستفاده از مواد مخدررا توصیه کنند. هر چنددر ابتدا ممکن است موثر واقع شود ولی بمرور یک اختلال جدید بدتر وجدی تر از اختلال اصلی بوجود می آید بی میلی جنسی وعدم احساس نسبت به همسر ضمن اینکه فرد رابه طرف وابستگی نیز می برد