دایمی بودن بسیاری از اختلالات مثل دیابت ،پرفشاری خون راهمه ما پذیرفته ایم ودر نتیجه در پی کنترل آنها هستیم چون میدانیم حذف شدنی نیستند
اما در مورد چربیها چطور؟
بسیاری فکر می کنند با مصرف یک دوره کوتاه مدت چربیها کنترل می شوند در حالیکه اگر تشخیص افزایش چربیها بدرستی صورت گرفته باشد درمان همانند دیابت وپرفشاری خون طولانی مدت خواهد بود.
چرا که مثلا در مورد افزایش کلسترول 5/4 افزایش ان در اثر اختلال در مسیرهای تولید داخل بدن (مسیرآندوژن) وفقط 5/1 آن از طریق رژیم غذایی (مسیرخارجی،اگزوژن) صورت می گیرد
لذا با بهترین رژیم غذایی فقط 20% کلسترول افت میکند