با افزایش شیوع چاقی شکمی ومقاومت به انسولین شیوع pcoنیز بموازات آن افزایش یافته است
عوازض مهم این اختلال شامل سه گروه 1- کاسماتیک(زیبایی) شامل پرمویی ،ریزش مو وآکنه 2- اختلال در پریود 3- تاخیر در بارداری است
از انجا که این اختلال زمینه ژنتیکی دارد. بانوان دارای زمینه ژنتیکی باید نسبت به کنترل وکاهش وزن خود اقدام کنند