ام‌اس‌ان‌بي‌سي: واکنش‌هاي مغزي والدين افسرده نسبت به گريه نوزادشان تفاوت زيادي با ديگر مادران دارد. اسکن‌هاي مغزي تهيه شده از مادران افسرده نشان مي‌دهد آنها در مقايسه با مادران سالم به شيوه متفاوتي به گريه کودک خود واکنش نشان مي‌دهند.

آخرين تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد اين فعاليت‌ها خصوصا در بخش‌هايي از مغز که مسوول ارزيابي اطلاعات، برنامه‌ريزي و چگونگي واکنش نشان دادن به محرک‌هاي احساسي هستند در مادران افسرده به مراتب کمتر از مادران ديگر است. جنيفر آبلو، استاد روان‌شناسي دانشگاه ارگون که اين مطالعات را انجام داده در اين باره گفت: «اين موضوع اهميت بسيار زيادي دارد، چرا که اگر يک مادر نسبت به نوزاد خود و نيازهاي او به خوبي پاسخ ندهد ممکن است در رشد فرزند خود تاثير منفي بگذارد.»

مطالعات قبلي نشان داده بود فرزندان مادراني که هنگام بارداري دچار افسردگي هستند با احتمال 4 برابر بيشتر در دوران نوجواني رفتارهاي خشونت‌آميز از خود نشان مي‌دهند. اين بچه‌ها همچنين با احتمال بيشتري نسبت به ديگر کودکان ممکن است دست به ارتکاب رفتارهاي ضداجتماعي بزنند. تخمين زده مي‌شود بين 10 تا 15 درصد زنان حين بارداري دچار افسردگي مي‌شوند.