موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌ تنهايي‌ (درمراحل‌ اوليه‌ بيماري‌) و به‌ صورت‌ كمكي‌همراه‌ لوودوپا جهت‌ درمان‌ بيماري‌پاركينسون‌ يا علايم‌ آن‌ به‌كار مي‌رود.مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با مهار آنزيم‌مونوآمينواكسيداز (MAO-B) آنزيم‌مسؤول‌ تجزيه‌ دوپامين‌، مانع‌ تجزيه‌دوپامين‌ مي‌شود.فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو داراي‌ متابوليسم‌گذر اول‌ كبدي‌ شديدي‌ مي‌باشد و به‌ همين‌دليل‌، پس‌ از مصرف‌ خوراكي‌، فراهمي‌زيستي‌ دارو كم‌ است‌. در كبد متابوليزه‌مي‌شود و متابوليت‌ فعال‌ آن‌ از طريق‌ ادراردفع‌ مي‌شود. به‌ مقدار زيادي‌ به‌پروتئين‌هاي‌ پلاسما متصل‌ مي‌شود. ونيمه‌ عمر دارو و متابوليت‌ فعال‌ آن‌ 2 ـ 1ساعت‌ مي‌باشد.موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود علائم‌خارج‌ هرمي‌ ناشي‌ از مصرف‌ داروها نبايدتجويز شود.هشدارها: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌اين‌ دارو با لوودوپا، ممكن‌ است‌ عوارض‌جانبي‌ لوودوپا افزايش‌ يابد.

2 ـ در صورت‌ وجود زخم‌هاي‌ گوارشي‌،افزايش‌ فشارخون‌ كنترل‌ نشده‌، آريتمي‌،آنژين‌ و جنون‌ با احتياط مصرف‌ شود.عوارض‌ جانبي‌: كاهش‌ فشارخون‌، تهوع‌ واستفراغ‌، گيجي‌ يا سايكوز، سرآسيمگي‌خشكي‌ دهان‌ اختلال‌ خواب‌، اختلال‌آنزيم‌هاي‌ كبدي‌، مشكل‌ در دفع‌ ادرار وواكنشهاي‌ پوستي‌ از عوارض‌ جانبي‌ داروهستند.تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با پتيدين‌ موجب‌ افزايش‌ دماي‌ بدن‌ وسميت‌ سيستم‌ اعصاب‌ مركزي‌ مي‌گردد.در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو بافلوكستين‌ افزايش‌ فشارخون‌ و تحريك‌سيستم‌ اعصاب‌ مركزي‌ رخ‌ مي‌دهد. تجويزتوأم‌ با مهار كننده‌هاي‌ منوآمين‌ اكسيدازموجب‌ افت‌ فشارخون‌ مي‌شود.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ اين‌ دارو با لوودوپا، مقدارمصرف‌ لوودوپا 50 ـ 20% بايد كاهش‌

يابد.

2 ـ به‌ منظور اجتناب‌ از اغتشاش‌ شعور وسرآسيمگي‌ ناشي‌ از دارو در سالمندان‌،درمان‌ بايد با مصرف‌ مقادير كم‌ شروع‌شود.مقدار مصرف‌: مقدار 10 ميلي‌گرم‌به‌صورت‌ مقدار واحد صبح‌ها يا دو مقدارمنقسم‌ در صبح‌ و ظهر مصرف‌ مي‌شود.در سالمندان‌ بهتر است‌ با مقدار2/5mg/day، درمان‌ را شروع‌ نمود.اشكال‌ دارويي‌:

Tablet : 5 mg