رييس انجمن مبارزه با آسيب‌هاي رفتاري با اشاره به مستندات علمي، افزايش دو درصدي bq (ضريب هوشي رفتاري) را معادل افزايش 30 درصدي iq (بهره هوشي) دانست و با انتقاد از سيستم آموزشي حاکم بر آموزش و پرورش گفت: «متاسفانه ارتقاي ضريب هوشي رفتاري دانش‌آموزان در آموزش و پرورش مغفول مانده است.» دكتر بهرام يگانه در گفتگو با ايسنا، افزود: «بهره هوشي نوجوانان ايراني بين 80 تا 110 و به طور ميانگين 89 است كه اين ميانگين ضريب هوشي با انجام اقداماتي همچون افزايش شاخص هوش رفتاري مي‌تواند تا 30 درصد افزايش پيدا كند.» وي با تاكيد بر اينكه روي ارتقاي دو شاخص ضريب بهره هوشي و هوش رفتاري نوجوانان كشور بايد به طور همزمان كار شود، اظهار داشت: «يكي از ابزارهاي ارتقاي ضريب هوش رفتاري، آموزش مهارت‌هاي زندگي به نوجوانان حين تحصيل است.» يگانه تصريح كرد: «البته اين آموزش در سيستم آموزش و پرورش كشور هنوز جايگاه خود را به دست نياورده و اين در حالي است كه در نظام آموزش و پرورش كشورهاي پيشرفته، هم‌اكنون نه بر سر اينكه مهارت‌هاي زندگي بايد آموزش داده شود، بلكه بر سر كيفيت آموزش‌ها و نوع مهارت‌ها بحث مي‌شود.» رييس انجمن مبارزه با آسيب‌هاي رفتاري همچنين اين نكته را يادآورشد كه طبق يافته‌هاي پژوهش‌ها، هر 10 ميليون ريال سرمايه‌گذاري روي پيشگيري‌هاي اوليه، ارتقايي و زيربنايي از آسيب‌هاي اجتماعي، بازده اقتصادي بين 8 تا 12 برابر ميزان سرمايه‌گذاري خواهد داشت كه اين يافته علمي بايد مورد توجه نظام آموزش و پرورش كشور قرار گيرد تا آموزش مهارت‌هاي پايه رفتاري به دانش‌آموزان را در دستوركار قرار دهد.