بافت سنتي در خانواده‌هاي ايراني سبب مي‌شود گاهي پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نزد خانواده‌هايشان زندگي كنند. اين نوع زندگي موجب مي‌شود اختلاف سليقه‌ ميان نوجوانان و جوانان در نقش نوه با سالمندان در نقش پدربزرگ و مادربزرگ، بيشتر شود.
به عنوان مثال سالمندان نيازمند آرامش هستند در حالي كه نوجوانان براي تخليه انرژي دروني‌شان به كارهاي پرسروصدا روي مي‌آورند، در برخي موارد، اختلاف شديد ميان اين دو گروه را به دليل بلند بودن صداي موسيقي شاهد هستيم. مشكل ديگري كه ميان گروه سالمندان با كوچكترها خودنمايي مي‌كند، نصيحت‌هاي بيش از اندازه‌اي است كه از جانب سالمند سرازير مي‌شود.
سالمندان به تصور اينكه صاحب تجربه زيادي هستند كوچكترها را به روش مستقيم نصيحت مي‌كنند و اين نصيحت‌ها طي روز تكرار مي‌شود. همين ماجرا سبب مي‌شود كوچكترها آزرده‌خاطر و عصباني شوند. نكته جالب در اين ميان پرحرفي سالمندان به وقت نصيحت است. اين پرگويي، بي‌اثري نصيحت‌ها را تشديد مي‌كند. در اين موارد معمولا كوچكترها به احترام سالمندان سكوت مي‌كنند.
بهتر است سالمندان در اين باره از روش‌هاي بهتري براي راهنمايي فرزندان خود بهره گيرند، روش‌هاي غيرمستقيمي كه بيشترين تاثير مثبت را همراه خواهد داشت.
اگر ناچاريد با فرزندان خود زندگي كنيد بهتر است آتش‌بس بدهيد و بيش از حد اعمال سليقه نكنيد.
اگر پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بتوانند نقش سنگ صبور را براي جوانان و به ويژه نوه‌هايشان بازي كنند، مهم‌ترين نقش را داشته‌اند. در اين موارد نوجوانان هنگامي كه به مشكلي برخورد مي‌كنند، مي‌توانند با حرف زدن و مشورت كردن با پدربزرگ‌ يا مادربزرگ به راه‌حلي براي مشكلاتشان دست پيدا كنند.
شكاف نسل‌ها امري طبيعي است. انتقال سريع اطلاعات سبب رشد سريع‌تر شكاف بين نسلي شده است. رسانه‌هاي همگاني و تاثير اين رسانه‌ها بر شيوه زندگي جوانان، مهم‌ترين كاتاليزور اين شكاف نسل‌هاست.
جوان عصر اينترنت تفاوت‌هاي زيادي با سالمندان دارد. نبايد از اين جوانان انتظار فرمانبرداري و اطاعت بي‌چون و چرا داشته باشيم، جوان امروز به طور معمول <بله قربان گو> نخواهد بود.
اگر شما پا به سن گذاشته‌ايد و در خانواده‌تان فرزندان جواني داريد؛ مناسب است ضمن هماهنگ شدن با زندگي مدرن، از فرزندان خود در مديريت مشاركتي بهره ببريد، مديريتي كه سبب مي‌شود تا فرزندان نظرات خود را بدون ترس و واهمه ابراز كنند و راه‌حل مشكلاتشان را ارئه دهند.