مطالعات نشان مي‌دهد كه مصرف مواد غذايي حاوي عنصر روي باعث بهبود و تقويت حافظه دانش‌آموزان مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين مطالعات 209 محصل بين سالهاي 2002 تا 2004 در تحقيقات مركز فدرال پژوهشي تغذيه انسان شركت كردند.

سرپرست تحقيقات اين پروژه در اين باره گفت: مطالعات ما نشان داد دانش‌آموزاني كه در روز 20 ميلي‌گرم روي به همراه يك ليوان آب پرتقال مصرف مي‌كنند، در مقايسه با گروهي كه از 10 ميلي‌گرم روي و يا از يك داروي كاذب فاقد روي استفاده مي‌كنند بهتر مي‌توانند مطالب و اطلاعات را به خاطر بياورند.

اين پژوهشها به منظور توصيه به دولت براي تجويز مقدار مجاز مصرف روزانه اين عنصر بر روي نوجوانان است اين بررسي همچنين نشان داد كه مصرف زياد روي هيچ تاثير بيمارگونه‌اي بر فعاليت دانش‌آموز در مدرسه يا تعاملات اجتماعي وي ندارد.

اين محققان هشدار دادند كه خطر كمبود روي در اين سن بسيار بيشتر است چرا كه نوجوانان در اين دوره در حال رشد سريع هستند.