براساس يك پژوهش:
تزريق واكسن bcg در بازوي چپ ، بروز آدنيت را كاهش مي‌دهد

بر اساس نتايج يك تحقيق ميزان بروز آدنيت ناشي از واكسن bcg در نوزادان شهر يزد ‌٨/٥ درصد و شايع‌ترين سن بروز آن بين يك تا شش ماهگي است.

به گزارش خبرنگار سرويس «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه يزد، سيد حسين دهقان دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در بررسي خود تحت عنوان «بررسي ميزان بروز آدنيت ناشي از bcg در نوزادان شهرستان يزد» آورده است: هر چند تاثير واكسن bcg در پيشگيري از موارد سل كشنده و شديد همچون فنژيت سلي از ‌٥٠ تا ‌٨٠ درصد مي‌باشد ولي از طرفي تزريق اين واكسن عوارضي در پي دارد كه مهم‌ترين و شايع‌ترين آن آدنيت منطقه‌يي است كه در مواردي به نگراني شديد والدين و ترديد آنها در زمينه ادامه واكسيناسيون منجر مي‌شود.

وي در مطالعه توصيفي خود كه به روش مقطعي انجام شده است، تعداد ‌٤٨٠ نفر از شيرخواراني را كه واكسن بدو تولد را دريافت و جهت واكسيناسيون ‌٥/١ ماهگي مراجعه كرده بودند، مورد معاينه قرار داده و پرسشنامه تحقيق در مورد آنها را تنظيم كرده است؛ سپس همگي را در ‌٥/٤ و ‌٩ ماهگي يعني مراحل بعدي واكسيناسيون نيز مجددا معاينه و در صورت بروز آدنيت، موارد را ثبت نموده است.

بر پايه نتايج به دست آمده در اين مطالعه در نهايت ‌٤٤٩ شيرخوار (‌٣٢٠ پسر و ‌٢٢٩ دختر) براي آناليز نهايي پرسشنامه در مورد آنها تكميل شده است و ‌٢٦ نفر و يا به عبارتي ‌٨/٥ درصد دچار آدنيت بودند.

همچنين مشخص شد از نظر فاصله زماني ايجاد آدنيت از زمان واكسيناسيون دو نفر در زير دو ماهگي (‌٧٠/٧ درصد) ، ‌١٣ نفر بين ‌٢ تا ‌٤ ماهگي (‌٥٠ درصد) و ‌١١ نفر بين ‌٤ تا ‌٦ ماهگي (‌٣٠/٤٢ درصد) دچار آدنيت شده‌اند.

سه مورد معادل ‌٥٣/١١ درصد نيز فيستول ايجاد شده است.

يافته‌ها بين وزن هنگام تولد در جنس شيرخوار و ايجاد ادنيت رابطه معني‌داري را نشان داده است.

در ضمن در اين مطالعه مشخص شد كه شايع‌ترين سن بروز آدنيت bcg بين يك تا شش ماهگي به دست آمده است بنابراين در پايان توصيه گرديده است شيرخواران در اين سنين مرتبا معاينه شده و در مورد بدون عارضه بودن آنها تذكر لازم به والدين داده شود.

همچنين بر ترزيق واكسن bcg در بازوي چپ به عنوان يك راه عملي جهت كاهش بروز آدنيت تاكيد شده است.