برنامه هاي تغذيه اي در بحران شامل موارد ذيل است :

1- برنامه تغذيه همگاني:

اين برنامه، غذا براي كل جمعيت بلا ديده را فراهم مي‌آورد كه بايستي از طريق مواد غذايي مناسب حداقل روزانه 2100 كيلو كالري انرژي و 50 گرم پروتئين را برا ي هر فرد در اوايل بحران تأمين نمايد.

2- برنامه تغذيه تكميلي:

برنامه تغذيه تكميلي غذاي اضافي براي گروههاي آسيب پذير (مادران باردار و شيرده ـ كودكان زير 5 سال – سالمندان)وآنهايي كه نياز به نوتواني تغذيه اي (بيماران) دارند را تأمين مي‌كند.

3- برنامه تغذيه درماني:

برنامه تغذيه درماني جهت كاهش ميزان مرگ و مير در كودكاني كه از سوءتغذيه شديد رنج مي‌برند تدوين مي‌گردد. همچنين ارائه مشاوره تغذيه به افراد رنجور و بيمار در جهت استفاده بهينه از منابع غذايي موجود و كم كردن خطر بعضي از بيماريها مثل فشار خون، ديابت، بيماريهاي قلبي را نيز شامل مي‌گردد.

4- آموزش تغذيه به مديران و افرادي كه در ارتباط با آماده سازي براي شرايط بحران ملي و پاسخگويي به آنها درگير هستند و به كل جمعيت :در جهت استفاده بهينه از گروههاي مواد غذايي و آگاهي خانواده‌ها درمورد نحوه تغذيه افراد در سنين مختلف و مراقبت بيشتر افراد آسيب پذير بايد برنامه آموزشي چهره به چهره و گروهي در منطقه تدوين گردد. همچنين آموزش روتين و سلسله مراتبي بر اساس طرح درس به كليه پرسنل وافراد درگير در بحران الزامي به نظر مي‌رسد.

* تغذيه حادثه ديدگان از غذاهاي متداول با در نظر گرفتن عادات غذايي در منطقه وقوع حادثه، به طرق زير امكان پذير است:

الف ) مواد غذايي خشك غير قابل فساد:

اين موادرا به طور هفتگي به هر خانوار اسكان داده شده در چادر تحويل مي‌دهند كه با آموزش توصيه‌هاي بهداشتي اقدام به تهيه غذاي دلخواه خود نمايند.

فرآوردهاي لبني و پروتئيني و ميوه و آبميوه:

اين مواد بايد بطور روزانه به آسيب ديدگان تحويل داده شوند زيرا اين مواد فسادپذيري بالايي دارند.

پ ) غذاهاي كنسرو شده و شير استريليزه شده:

همراه با ماندگاري طولاني (تاريخ مصرف )در هفته ارائه گردد.

behsite.ir