دوست داريد ببينيد جزو كدام دسته از افراد هستيد، تست زير را انجام دهيد و خودتان ببينيد جزو كدام طبقه هستيد.
۱) منتظر يك تلفن مهم هستيد و متوجه مي شويد تلفن خراب است.
الف) عصبي شده و باشدت گوشي را روي تلفن مي كوبم.
ب) كسي كه بخواهد با من تماس بگيرد، مرا پيدامي كند.
ج) تلفن آن قدرها هم مهم نبود.
د) نگران دنبال راهي مي گردم كه آن شخص را خبركنم.
۲) به دليل ديررسيدن به وسايل نقليه عمومي، يك ساعت ديرسركار مي رسم.
الف) فوراً به محل كارم زنگ زده و موضوع را اطلاع مي دهم.
ب) دنبال توضيح قانع كننده اي مي گردم كه ديرآمدنم را توجيه كند.
ج) خونسرد به محل كارم مي روم. من نبايد براي تمام كارهايم به ديگران توضيح دهم.
د) طبيعي است ديربه سركار برسم، فوراً از رئيسم معذرت خواهي مي كنم.
۳) كليد در وردي منزلم را گم كرده ام.
الف) حواس خودم را متمركزمي كنم و به دنبال كليد مي گردم درعين حال فكرمي كنم چرا اين اتفاق هميشه براي من مي افتد.
ب) فوراً به شخصي كه مي دانم كليد منزل مرا دارد، زنگ مي زنم يا فكرمي كنم بايد شخص ديگري هم كليد خانه ام را داشته باشد.
ج) شب را دريك هتل به سر مي برم.
د) كليدساز خبرمي كنم.
۴) با دوستانم دررستوراني قراردارم و به موقع به آنجا مي رسم ولي آنها با چندساعت تأخير مي آيند.
الف) خوشحالم كه آمده اند.
ب) به آنها مي گويم دفعه بعد منتظرشان نخواهم شد.
ج) دوستانم را عوض مي كنم زيرا با افراد بدقول نمي توانم دوستي كنم.
د) باخودم فكرمي كنم: نكند من ساعت ملاقات را اشتباه فهميده ام.
۵) به منزل دوستانم دعوت شده و يك ساعت ديرمي رسم.
الف) با گل واردمي شوم.
ب) معذرت مي خواهم.
ج) برايشان توضيح مي دهم كه چه اتفاقي افتاده و چرا ديررسيده ام.
د) مدعي مي شوم كه ساعت ملاقات يك ساعت ديرتربوده است.
۶) همسرم را در ساعتي كه بايد سركارش باشد، در خيابان با شخص ديگري مي بينم.
الف) به راهم ادامه مي دهم و وانمودمي كنم او را نمي شناسم.
ب) احوالپرسي كرده و در خانه از او سؤال مي كنم كه همراهش چه كسي بوده است.
ج) خود را كنترل مي كنم ولي نشان مي دهم كه از اين كار خوشم نيامده است.
د) به طرف ديگر خيابان مي روم كه او مرا نبيند.
۷) به منزل دوستانم دعوت شده ام و بچه هاي آنها رفتاربدي دارند.
الف) در آينده به منزل آنها نخواهم رفت.
ب) باوجود اينكه مي دانم ممكن است مراديگر دعوت نكنند، به آنها مي گويم كه بچه هايشان آزارم مي دهند.
ج) سعي مي كنم كه به بچه هاي آنها رفتارخوب را ياددهم.
د) عصباني مي شوم ولي نمي گذارم كه كسي متوجه شود.
۸) با اضافه حقوق من موافقت نشده است.
الف) به شخصي كه ارتباطي با اين مسأله ندارد، تلفن كرده و مفصلاً درددل مي كنم.
ب) بايد سعي كنم كه در آينده بهتركاركنم.
ج) از رئيس قسمت دليل اين مسأله را سؤال مي كنم.
د) از اين به بعد تلاش كمتري مي كنم.
۹) دريك ميهماني همسرم پيش همه ازمن انتقادمي كند.
الف) فوراً ميهماني را ترك مي كنم.
ب) حمله بهترين راه دفاع است، پس دست به حمله مي زنم.
ج) احتمال دارد كه اين انتقاد بجا باشد. در منزل با همسرم مفصل صحبت مي كنم.
د) اينكه حق با همسرم بوده يا نه مهم نيست، رفتار او اشتباه بوده است.
۱۰) در يك بحث محكوم مي شوم.
الف) ديگر به بحث ادامه نمي دهم.
ب) نقطه نظرم را دوباره تكرارمي كنم.
ج) صدايم را بلندكرده و چيزهايي مي گويم كه درواقع نبايد دريك بحث گفته شود.
د) احساس مي كنم كسي حرف مرا نمي فهمد.
۱۱) دريك بازي دسته جمعي سه بار پشت سر هم باخته ام.
الف) سعي مي كنم كه خود را شاد نشان دهم و روحيه ام را نبازم.
ب) ديگر به بازي ادامه نمي دهم.
ج) از بازي هاي دسته جمعي متنفرم و تصميم مي گيرم كه ديگر درآن شركت نكنم.
د) در حالي كه عصبي ام بازي را ادامه مي دهم.
۱۲) درست در روز ميهماني كه بسيار منتظرش بودم، مريض مي شوم.
الف) عذرخواهي مي كنم و به ميهماني نمي روم.
ب) به وسيله دارو خودم را سرپانگه مي دارم و هرطورشده به ميهماني مي روم.
ج) در ميهماني شركت كرده و براي همه توضيح مي دهم كه چقدر بدحالم.
د) به وسيله دارو خودم را سرپانگه مي دارم و سعي مي كنم تاحدممكن از ميهماني لذت ببرم.
براي ارزيابي تست به سؤالاتي كه جواب الف داده ايد ۷امتياز، به جواب ب ۳امتياز. به جواب ج يك امتياز و به جواب د، ۵امتياز دهيد. امتياز ۴۰ ـ ۱۲
هيچ چيز نمي تواند آرامش شما را به هم بزند. برخورد شما با مشكلات روزمره بافاصله است. اين كارشما ازنظر ديگران بسيارباارزش است زيرا رفتارشما به نوعي آرامش بخش است، اما اين فاصله شما را از احساساتتان دورمي كند. شما نه تنها با مشكلات بلكه با شادي هم به آرامي برخوردمي كنيد. شما هيچوقت خيلي خوشحال يا خيلي غمگين نمي شويد و سعي مي كنيد مسائل ناراحت كننده را پس بزنيد. فاصله از مسائل اغلب دراين راه به شما كمك مي كند. ولي همين فاصله گاهي باعث ناراحتي تان مي شود. بيش از آنكه فكرمي كنيد به مسائل اطرافيانتان علاقه مند هستيد حتي اگر ظاهراً كسي متوجه اين مسأله نشود. امتياز ۵۶ ـ ۴۱
در خيلي از موارد عكس العمل هاي شما واقع بينانه است يعني مسائل را همانطور كه هستيد مي بينيد. شما منحصراً به مسائلي توجه داريد كه باب روز باشد. مشكلات خود را بيش از حد بزرگ يا خيلي بي خطرنشان نمي دهيد. هرچيزي براي شما يك دليل واقعي دارد. زندگي مي تواند مسبب ناراحتي، شادي يا عصبانيت تان شود و بروز احساسات مختلف درهركس امتياز است.
واقع بيني نقطه قوت شماست. سعي كنيد آن را از دست ندهيد. براي مسائل كوچك به هيجان نياييد و نسبت به محيط اطرافتان بي تفاوت نباشيد. امتياز ۸۴ ـ ۵۷
شما از كاه، كوه مي سازيد. اگر اتفاق خاصي نيفتاده باشد، مشكلات روزمره خود را بزرگ مي كنيد. شما مي توانيد بيش از حد به هيجان آمده، بي نهايت شادشده يا بي اندازه غمگين و نااميد شويد و براي تمام اينها به هيچ عنوان دليل خاصي نياز نداريد. شما دراين مسأله آنقدر تجربه داريد كه بتوانيد برخي مسائل را شخصاً بيافرينيد. درمقابل خود صادق باشيد.

هفته نامه سلامت