پروردگار، عالم هستي را از نظر تصويري برپايه فرم و رنگ بنيان نهاد و در هرذره اي معني و انرژي خاصي را نهفت كه آدمي آنرا بشكافد و فلسفه وجوديشان را دريافته و از اين نشان به خالق خود دست يابد.
در چنين جوامعي ، بدون آنكه دستور خاصي از سوي مذاهب و قوانين حاكم صادر شده باشد ، رنگها در سنين مختلف بطور نسبتا غير معقولي تقسيم بندي شده اند.

استفاده دراز مدت از رنگهاي سياه، خاكستري، قهوه اي،و سرمه اي كه بيشتر كهن سالان از آن استفاده مي كنند بسيار نامناسب است زيرا اين رنگها با گذشت زمان ، كسالت روحي و رواني با خود به همراه داشته و يا تقويت خواهد كرد. رنگهاي سرد و كدر ، فشار خون را پايين آورده و نشاط را از ديدگان دور مي كند.

استفاده از رنكهاي شفاف و گرم به خصوص براي نوجوانان نشاط آور بوده و جنبش، حركت و گرمي بيشتري در پي خواهد داشت. تنوع در رنگ هم براي همه گروههاي سني لازم است زيراكه تكرار يك رنك هر چقدر هم كه مثبت باشد بشدت كسالت آور است. رنگها بر خلق و خوي فردي و اخلاق روزمره ي افراد تاثير فراوان دارند.

بي شك تنوع رنگ بيش از آنكه براي شما موثر باشد در جذب مخاطبان شما موثر است.
فكر نميكنيد يك كلاس درس با تنوع رنگهاي شاد در پوشش معلم جذابتر باشد؟ بهره گيري از رنكهاي گرم و پر نشاط مي تواند در بالا بردن احساس حركت نشاط و هيجا ن تقويت و قدرت حاقظه و بينايي و گرماي بيشتر بدن بسيار موثر باشد .
رنگهاي گرم بخصوص قرمز و نارنجي در افزايش قدرت جسماني و جنسي بسيار تاثير گذارند.

ابتدا بياييد كمي سليقه هايمان را تغيير دهيم. رنگها ي مختلف را در پوشش ديگران به خصوص درلباس، عجيب و غريب ندانيم و آنها را سبك نپنداريم، چرا كه همه ي رنگها، رنگ خدا و مقدس اند. او آنها را آفريده تا به ما چيزي بگويد.

چشمها را بروي رنگها باز كنيم. تنوع در رنگ لباس در هر سني كه هستيد ، در اولين برخورد شما با مخاطبتان ، به ويژه آنهايي كه هميشه شما را مي بينند، لبخندي نرم و پر نشاط ايجاد مي كند كه اين خود خالي از اهميت نيست.

رنگهاي سرد ، بخصوص گروه آبي، براي آرامش فكر و سكون و سكوت موثر اند و رنگهاي گرم در ايجاد نشاط و انرژي تاثير بيشتري دارند.
هر يك از رنگهاي زير تداعي كننده كميت ها يا عواطف خاصي است.

آبي( كه جزو خواستني ترين رنگهاست):اعتماد، قابليت، اطمينان، اعتبار، تعلق، خونسردي. قرمز: هيجان ، قدرت، سكس ، شهوت، سرعت،خطر.

زرد: گرما ،اشعه ي خورشيد، خرسندي ،شادي.

نارنجي: بازيگوشي، خونگرمي، سرزندگي. سبز:طبيعت ، طراوت، خونگرمي ،آرامش، وفور نعمت.

ارغواني: صداقت ، معنويت، بزرگ منشي. صورتي: لطافت، ملاحت، فرهيختگي، امنيت .

سفيد: خلوص ، عفت، پاكدامني، تميزي، جواني، نرمي و ملايمت.

سياه: كاركشتگي ، دلفريبي، جذابيت، ابهام، پيچيد گي.

نقره اي:اعتبار ، وجهه، آبرومندي، گران بهايي.

حالا شايد لازم باشد رنگ لباسهايت را دوباره تعريف كني!

علی نقیبی
روانشناس