ایرانیها پوشش متنوع و رنگ های شاد را بیشتر دوست دارند
نتایج تحقیقات انجام شده توسط یک گروه تحقیقاتی نشان می دهد که مردان و زنان ایرانی به استفاده از پوششهایی متنوع و با رنگهای شاد و زنده تمایل بیشتری دارند و در کودکان این مسئله برجسته تر است.
در این پژوهش می خواستیم بدانیم از لحاظ روانشناختی ترجیح رنگها در زنان، مردان و کودکان ایرانی به چه ترتیب است که نتایج به ما نشان داد ایرانیها رنگهای شاد را برای پوشش خود به رنگهای دیگر ترجیح می دهند.

دکتر فربد فدایی افزود: با این همه ، همین تحقیق به ما نشان داد که انتخاب رنگ پوشاک علاوه بر آنکه متاثر از عوامل روانشناختی و تمایل شخصی افراد است ، اما معیارهای فرهنگی و جامعه شناختی نقش اصلی را در این انتخاب ایفا می کنند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود : در میان عشایر و روستائیان ایرانی رنگهای مورد استفاده برای پوشش همه رنگهایی شاد و سرزنده هستند ، با این همه در شهرها مردم رنگهای تیره به دلیل هنجارهای حاکم بر اجتماع بیشتر می پسندند.

دکتر فدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا هم افراد صاحب نفوذ و قدرتمند از لباسهایی با رنگهای تیره استفاده می کنند ، گفت: این مسئله بیشتر یک قرارداد اجتماعی است چرا که به طور مثال در جامعه ما استفاده از پوشش تیره رنگ و مشکی از گذشته ها در میان زنان شهری مرسوم بوده و این امر به نوعی ناشی از متانت و وقار محسوب می شد نه افسردگی و بیماری.

این روانپزشک در ادامه افزود: مردم در مواقع مناسب بهترین رنگ را برای پوشش خود انتخاب و استفاده می کنند و نباید از تاثیر رنگهای تیره بر سلامتی افراد جامعه احساس خطر کرد ، چون این امر هیچ خطری در این باره به حساب نمی آید.