دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: شربت زنجبيل براي معالجه زخم معده و چاي آن براي سرماخوردگي مفيد است

پیام شما