دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: آیا همه مردان، زنان را بعنوان ابزار جنسی می‌بینند؟

پیام شما

لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائیدکننده مشاهده می کنید را وارد کنید.