دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: بيمارستان روانپزشكي نمي‌تواند مشابه زندان عمل كنند

پیام شما