دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: مصرف موادمخدر به‌جاي کنترل درد، اعتياد بار است

پیام شما