دکتر حمید سجاد دکتر حمید سجاد

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: بیماری سل در افغانستان هر سال 20 هزار قربانی

پیام شما