انتخاب مناسب در نوع لباس پوشیدن و رنگ آمیزی به پسران و آقایانی که قدی نه چندان بلند داشته و لاغر اندام هستند کمک می کند تا در بهترین حالت خود ظاهر شوند .این افراد با تغییر لباسهای خود می توانند...